Отрицателни обороти в счетоводна статия

Възможни са грешки в справки

В счетоводната практика отрицателните обороти са нормално явление и не събуждат особено внимание. Например, така е при сторно операция, при кредитно известие. Записването, обаче, на отрицателни и положителни обороти в една и съща счетоводна статия в приложението ПАСОСС-Счетоводство, понякога може да доведе до некоректни справки и разминаване на резултати. Например, тази операция за приключване на сметки: 

счетоводна статия с положителни и отрицателни обороти

От счетоводна гледна точка статията е напълно коректна, но в приложението тя предизвиква разлики между Оборотна ведомост (вярна) и Главна книга (има грешка). Причината за тази грешка е осчетоводената по Дт на см.7017 отрицателна сума -42317,20. Наличието едновременно на положителни и отрицателни обороти в една статия понякога предизвиква некоректна обработка на данните в някои справки. Имаме трудност с отстраняването на тази грешка, защото рядко се проявява и трудно се фиксира в общия алгоритъм на справките, но тя може да бъде лесно и изцяло преодоляна.

Грешката ще бъде напълно избегната, ако отрицателните обороти се осчетоводят в отделна счетоводна операция. В конкретния случай:

– 42317,20

Дт 7017   Кт 123

Не записвайте в една счетоводна статия едновременно и положителни, и отрицателни обороти, разделете я на две – една само с положителни и една само с отрицателни! При тази методика приложението ПАСОСС-Счетоводство работи напълно коректно и генерираните справки са верни. 

Отложено ДДС на покупки

31.10.2019

Законът за данък върху добавената стойност (ЗДДС) дава право данъчният кредит при покупките да се използва в рамките на следващите 12 месеца.

Период за упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит

Чл. 72. (1) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Регистрирано по този закон лице може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през който е възникнало това право, или в един от следващите 12 данъчни периода.

(2) Правото по ал. 1 се упражнява, като лицето:

 1. включи размера на данъчния кредит при определяне на резултата за данъчния период по ал. 1 в справка-декларацията по чл. 125 за същия данъчен период;
 2. посочи документа по чл. 71 в дневника за покупките по чл. 124 за данъчния период по т. 1.

Във версия 190924.0 на програмата ПАСОСС-Счетоводство, този процес е автоматизиран.

За да ползвате тази фунционалност, направете следните настройки:

В Опции->Общи настройки->Осчетоводяване поставете отметка на Предлагай отложено ДДС и попълнете полето Сметка за отложено ДДС. Задължително е счетоводната сметка, която ще се ползва да е синтетична.

Отложено ДДС на покупки

След тези настройки, при счетоводна операция за покупка, в която се използва сметката за отложено ДДС, програмата предлага да се попълни Дневник по ДДС за отлагане. По този начин дневникът се запазва, за да се ползва в бъдещ период.

В Справки е създадена нова справка Списък отложено ДДС и в нея могат да се видят всички отложени фактури. От тази справка става и осчетоводяването на отложеното ДДС на покупките в желан период.

Осчетоводяване на отложеното ДДС на покупките

Маркирайте с отметка в справката желаните документи за осчетоводяване в един месец.

От бутона [Печат], се разпечатват само маркираните документи:

Отложено ДДС на покупки, печат

От бутона [Генерирай статии] за тях ще бъдат създадени автоматично счетоводни статии в избраните от вас месец и папка.

Автоматично осчетоводяване на отложено ДДС

За всеки документ се създава автоматично статия

Дт 4531/ Кт Сметка_отложено_плащане

и се попълва Дневник на покупките.

Осчетоводено отложено ДДС на покупки


Внимание, важно за ПАСОССПовторното генериране на автоматична счетоводна статия за отложено ДДС при покупка не е възможно.

Ако по-късно изтриете такава счетоводна статия (една или няколко), тя не може да бъде генерирана повторно автоматично и ще трябва да се осчетоводи ръчно в желания период.

Генератор на счетоводни статии

Функционалност, полезност, примери

ПАСОСС-Счетоводство, модул външен Генератор на статииГенераторът на счетоводни статии осигурява възможност за автоматично осчетоводяване на специфични операции (покупки, продажби с или без изписване, туристически услуги, протоколи за самолетен билет и други) по данни от външни специализирани програмни продукти за управление на търговията със стоки и услуги, производство, склад, фактури и други. Трансферът се осъществява посредством междинен файл във формат XLS или XML. Едновременно с осчетоводяването се завежда и отчетността по ДДС. Позволява оптимизация на работата на счетоводителите, без дублиране на действията. Автоматизира напълно най-трудоемката част от компютърното счетоводство – въвеждане на първичната информация в счетоводните статии. Освен намаляване обема на работата и избягване на дублирани действия, с тази автоматична функция се ограничават значително възможностите за грешки.

Генераторът на счетоводни статии е персонална програма, която в повечето случаи е уникална за всеки потребител. Тази особеност се предопределя от конкретната счетоводна политика и начин на работа (индивидуален сметкоплан, бизнес процес, документооборот, специфични изисквания към отчетността) във всяка фирма. Подготовката на Генератора за работа при всеки клиент е програмен процес, който се осъществява от специалист от Екип ПАСОСС. Ползването на Генератора след това е лесна, бърза и удобна операция, която потребителят осъществява сам.

Персонализацията на Генератора на счетоводни статии е пряко свързана с формата на ползвания междинен файл за обмен на данни – XML или XLS.

Файлови формати

Файлът XML е популярен професионален формат за обмен на данни. Неговото основно предимство е в широките възможности, които предоставя, за обработка на трансферираните данни. Освен това, направена веднъж, структурата на файла остава непроменена (завинаги или поне дълго време), а това запазва постоянен и процеса на обработката. Основен „недостатък“ на този файл е, че неговото генериране трябва да бъде осигурено от съвместната работа на двама програмисти – за външната програма, която съдържа данните и осигурява изходен файл, и за ПАСОСС, където данните трябва да бъдат прочетени, обработени по определени правила и записани като счетоводни статии. Промяна на структурата на този файл, а оттам и на начина на автоматично осчетоводяване, ще се промени, когато потребителят пожелае това – добавяне на нова специфична операция, промяна на дефинирана вече счетоводна операция, премахване на дефинирана операция и други подобни обстоятелства. Препоръчваме този файлов формат, поради осигурената от него стабилност на процеса. Той е задължителен, когато ползваните счетоводни сметки са аналитични.

Файлът XLS е популярен потребителски формат за обмен на данни, предвид масовото приложение на Microsoft Excel в офисното ежедневие. По тази причина доста приложения предлагат изход на справките в тях и в този формат. Подобна справка, вече записана във файл *.xls (или *.xlsx), може да се ползва от Генератора на счетоводни статии като трансферирани данни. Това е и „предимството“ на този формат – не се налага във външната програма да бъдат разработвани нови функции за трансфера на данни. Според съдържанието на файла, програмиране е нужно само от страна на ПАСОСС, което привидно намалява работата. Недостатъците на този вариант са няколко. Обикновено структурата на xls-файла не позволява сериозна и стабилна обработка на данните при записването им като счетоводни статии. Освен това, структурата на данните е пряко свързана с версията на Microsoft Office, а тя – с версията на операционната система Windows и нейната обновяване и актуализация. По тези причини, твърде често при системна промяна, за която Microsoft няма навика да ни уведомява своевременно, процесът на автоматично осчетоводяване не може да бъде реализиран, без да се направят програмни промени в Генератора. Тази задача за програмиране обичайно е бавна и трудна, поради липсата на достатъчно информация и трудното ѝ намиране. Подобна услуга не е включена в абонаментните планове и се заплаща от потребителя допълнително по тарифа „на час“. Затова ние не препоръчваме ползването на този файлов формат, освен в случаите, когато се генерират опростени счетоводни статии, без аналитичност на сметките от група 30, 60 и 70.

За потребителите на ПАСОСС е-Фактуриране и/или Архивбокс, въпросът с формата на файла за обмен на данни е решен оптимално и завинаги – файлът е във формат XML (виж още: Цени на Генератора на статии)


ПРИМЕР

Макар опитът ни до момента да показва, че Генераторът е уникален при всеки клиент, ето един пример за трансфер на данни от външна програма и автоматичното им осчетоводяване.

Прехвърлят се данни от външна програма, във формат XML. Търговска операция – продажба на стоки в брой, първичен счетоводен документ – данъчна фактура. Във файла са подготвени нужните реквизити на счетоводната статия в ПАСОСС: Документ – вид, №, дата. За всяка счетоводна операция е дефинирана Папка, а Номер и Статия се присвояват автоматично според текущата номерация в папката (както това става при ръчно въвеждане). Настройка на генератора позволява автоматично генериране на стойност в полетата Дата на осчетоводяване и Описание. По желание на клиента, в този файл е записана и цената на изписване на продадените стоки, формирана във външната програма. Тази цена може да бъде изчислена и като среднопретеглена в ПАСОСС-Счетоводство (както това става при ръчно въвеждане). Ползваните счетоводни сметки са:

 • 304, аналитична по Вид стоки, количествена;
 • 702, аналитична по Вид стоки, количествена;
 • 411, аналитична по Име на клиента и Номер на документ;
 • 4532, синтетична;
 • 501, синтетична.

Генераторът записва автоматично 4 счетоводни операции:

 
1.Първа счетоводна статия: Продажба

Дебит Кредит
411 702
  4532

Автоматично изписване на стоки при продажба
 
2.Запис в Дневник на продажните
Автоматично попълване на дневници по ддс
 
3.Втора счетоводна статия: Изписване на продадените стоки

Дебит Кредит
702 304

 
Автоматично изписване на стоки при продажба в брой
 
4.Трета счетоводна статия: Плащане в брой

Дебит Кредит
501 411

 
Автоматично осчетоводяване на плащане в брой при продажба
  
Вече генерирани статии могат да бъдат автоматично изтрити и отново генерирани, когато това се налага, без ограничение на брой пъти. Самото генериране може да бъде на периоди, според конкретните нужди на потребителя и счетоводната политика на фирмата – всеки ден, на произволен брой дни, ежемесечно или при определен брой фактури.

След кратка подготовка, работата с Генератора се осъществява в няколко лесни стъпки, които може да видите тук.
В случаите, когато работата на клиента изисква специфично импортиране на данни, разработваме допълнителна персонална функционалност (Тип), за конкретната цел.

С модул Генератор на счетоводни статии е автоматизирана изцяло връзката между програмите Счетоводство и е-Фактуриране (e-fakturirane.com) (Архивбокс) (arhivbox.com), като се генерират служебно всички необходими счетоводни статии за издадените в системата електронни фактури.

Генераторът на счетоводни статии спестява време за осчетоводяване на първични документи, намалява вероятността от допускане на грешки при въвеждане, освобождава време, което ефективно може да се ползва за контрол и анализи на бизнес модела и счетоводните процеси.

Виж още:

Какви са ползите от Генератор на счетоводни статии? 
Цени на Генератор на счетоводни статии

Работа с модул „Генератор на статии“

 1. Предварително се запознай (тук) с възможностите и функционалността, които предоставя Модул Генератор на статии и не се колебай да се свържеш с Екип ПАСОСС. Така най-лесно ще се убедиш в полезността на този инструмент за твоята конкретна работа и ще обсъдиш в детайли нужните ти функции. 
 2. Изтегли и инсталирай Генератора от Контролен панел > Главно меню > Програми > Генератор на статии > Изтегли
  Как да инсталивам Генератор на счетоводни статии?
  Изтегленият файл е архив, стартирай го.  Избери правилния път за инсталацията на приложението – модулът Генератор трябва да се инсталира в същата директория/папка, в която е инсталирана програмата ПАСОСС Счетоводство, обичайно това е C:\ZEN Electronics\WinPasoss (провери инсталацията си!).
 3. Архивирай текущата база данни в ПАСОСС-Счетоводство.
 4. Имаш готов файл с данни (XLS или XML), Генераторът е инсталиран., текущата база на счетоводството е архивирана. Автоматичното генериране на счетоводни статии е възможно.
 5. Стартирай ПАСОСС-Счетоводството. За да стартираш Генератора, още в диалога Фирми и Години, маркирай година за желаната фирма, в която ще импортираш данни и избери от Главно меню > Служебни функции > Външен генератор на статии.
  Генератор, стартиране
 6. Избери съответната функция (Тип и Файл), която ще използваш. С едно стартиране на Генератора се обработват данните само за една функция.Избор на тип операция Формат на файла
 7. За всяка функция Генераторът се стартира отделно. При първо стартиране за всяка функция се изисква регистрация. по обичайния начин, от Контролен панел (service.pasoss.com).
 8. След като направиш избор и регистрация на съответните операции (покупки, продажби) за осчетоводяване се визуализира екрана с настройките.
  Автоматично генериране на счетоводни статии
 9. Избери желаната Дата на осчетоводяване на статиите и критерий за Папка с възможни опции „всички записи в една папка“ и „първата цифра от номера на фактурата“.
 10. Посочи вида на Операциите и Документите от списъците на ПАСОСС-Счетоводство.
 11. Ако избереш формат XLS (MS Excel), направи настройки за всяко отделно поле (ИН, контрагент, вид документ, единична цена, ДДС, цяла стойност и други), използвайки колоните от входния файл.
 12. Ако ползваш формат XML, той предварително е съобразен със спецификацията за счетоводната програма, всички настройки в него са дефинирани и остава само да се зареди.
 13. Посочи сметките от Сметкоплан за съответните операции, които са предвидени за осчетоводяване, като имаш предвид аналитичната разбивка на всяка от тях. Сметките се въвеждат, не се избират от списък.
 14. След като завършиш настройките, премини към самото генериране. Процесът е с различна продължителност, според обема на генерираните данни. След като генерирането завърши, в бялото поле долу се визуализират грешки и предупреждения, ако има такива. Тази операция Генериране можеш да повториш многократно, ползвайки различни входни файлове, когато обстоятелствата налагат промени.
 15. Паралелно с функцията Генериране на статии е предвидена и функция Изтриване, когато обстоятелствата налагат това. Тя засяга само генерираните статии в един конкретен процес и не прави промени в останалите записи.
 16. Функцията Генериране може да бъде стартирана повторно, без ограничения, за един и същи период, когато обстоятелствата налагат това. При всяко ново генериране, записаните вече счетоводни статии се изтриват и на тяхно място се генерират нови от текущия файл с данни.
 17. Не забравяйте, преди Генериране > Архивиране!

 


 

Виж още:

Какви са ползите от Генератор на счетоводни статии? 
Избор на файл с данни
Примери за автоматично генерирани счетоводни статии 
Цени на Генератор на счетоводни статии

 

Подготовка за обновяване с версия 181218.0

03.01.2019

С цел оптимизация на програмата ПАСОСС-Счетоводство, във версия 181218.0 е разработен допълнителен файл, съдържащ информацията за фирмите и годините. По тази причина инсталацията на тази версия е по-различна от обичайната и налага предварителна подготовка. Системния файл db.cfg трябва да бъде преработен и заменен с нов файл с ново име db.mdb и нова структура. За целта, трябва да получим стария файл, да го преструктурираме и да върнем обратно новия. След това системата е готова за обновяване с версия 181218.0 по обичайния начин.

Внимание, важно за ПАСОСС 

Описаните по-долу действия са задължителни и трябва да бъдат изпълнени точно!

1. Направи цялостен архив от Главно меню>Архив>Цялостно архивиране. Този архив е единственият шанс за възстановяване на системата при евентуален авариен срив.

2. Ако по някаква причина не успяваш да направиш цялостно архивиране от програмата, намери папка data и я архивирай с външни средства, с които умееш да работиш – winzip, winrar или друго. Ако ползваш мрежова инсталация на програмата, може да видиш пътя до самата папка data на стартовия екран.

Път до папка data

При локална инсталация , пътят по подразбиране е
C:\ZEN Electronics\WinPasoss\data.

При трудност в откриването на файла, не се колебай да ни се обадиш своевременно! Надеждният архив е единственият шанс за възстановяване на системата при евентуален авариен срив.

3. В същата папка data се намира файла db.cfg, който трябва да ни изпратиш. Ако решиш, че е по-удобно, копирай файла на десктопа си. За изпращане ще ползваме нашата тикет система zenTicket (научи повече), която занапред, с оглед изискванията за защита на личните данни, ще бъде единственият начин за обмяна на файлове с потребителите.


Внимание, важно за ПАСОССВАЖНО !!!
Ако направиш копие на файла db.cfg и се подготвяш да изпратиш него за преработка, не създавай нови фирми и/или години в програмата до приключване на процедурата по замяна на db.cfg с db.mdb, но можеш да работиш спокойно и пълноценно с вече съществуващите фирми и години.


4. Изпрати ни файла db.cfg чрез zenTicket. Ако все още не си я ползвал, ето как да го направиш:

 •  Влез в профила си в service.pasoss.com с името и паролата си и избери тикет системата>
 • zenTicket vhod
 • В отворения диалог избери Помощна тема: Списък фирми Пасосс Счетоводство

zenTicket - ticket

 • Прикачи файла db.cfg и изпрати заявката.

В този профил можеш да проследиш работата с файла след получаването му. За важните действия ще получаваш и известяване по e-mail. Предстои ние да трансформираме файла и да върнем обратно през тикет системата новия db.mdb. При нормални условия това отнема няколко часа, при извънредни обстоятелства – до няколко дни. Не забравяй, през това време не можеш да отваряш нови фирми и/или години, но можеш спокойно да работиш със съществуващите фирми и години!

5. Когато върнем новия файл db.mdb, ще получиш мейл в електронната си поща. Влез в тикет системата и го изтегли.

6. Изтегленият файл db.mdb копирай в папката data, откъдето взе db.cfg.

7. Сега вече програмата е готова за обновяване по всяко време и по обичайния начин. С новата версия 181218.0 може да създаваш нови фирми и/или години.

ПАСОСС, специални условияВ случай, че срещаш трудности или имаш колебания, не се бави, обади ни се своевременно и ние ще съдействаме!

Повече информация за нашата тикет система zenTicket ще намериш тук.

Генератор на статии AIG180201.0

Версиите на ПАСОСС-Счетоводство от 180201.0
изискват преинсталация на Генератора на статии

 1. Обновете програмата ПАСОСС-Счетоводство по обичайния начин (версия 180201.0 или по-нова).
 2. В директорията на счетоводната програма (обикновено Zen Electornics/ WinPasoss) намерете файла AccountsItemsGenerator.exe и го преименувайте на AccountsItemsGenerator_old.exe.
 3. Влезте в профила си в Контролен панел (service.pasoss.com) и от Програми > Генератор на статии > Изтегли изтеглете и запишете новата версия AIG180201.0.exe на Генератора на статии. Тази функция е недостъпна за клиентите, които не са регистрирани като ползватели на генератор.
 4. Стартирайте файла AIG180201.0.exe, като посочите път (целева папка) за инсталация на Генератора – същата директория (обикновено Zen Electornics/ WinPasoss):
  Генератор на счетоводни статии
 5. Бутонът [Разархивирай] ще инсталира новият Генератор на статии, който трябва да бъде регистриран по обичайния начин от Контролен панел (service.pasoss.com) > Ключове.

Ако чувствате неувереност за изпълнението на тази процедура, ние сме на разположение за помощ и съвет – свържете се с нас предварително!

Справка-декларация по ДДС във формат PDF

11.12.2017

Експортът във формат pdf вече е достъпен за всяка справка

Експорт на справка във формат pdfНай-популярният метод за надеждно и неподправено визуализиране на дадена справка е представянето й в PDF формат. Справката-декларация по ДДС е безспорно една от тези, за които този формат е най-удобен, имайки предвид регламентираното от ЗДДС задължително и свързано със срок предоставяне в НАП.

Експортът на данните в pdf формат е достъпен за всички справки, генерирани от програмния продукт ПАСОСС – Счетоводство (версия 171211.1). Това е поредна стъпка към удовлетворяване на желанието и потребностите на нашите клиенти да имат възможност за експорт на справките в различни файлови формати, след като наскоро оптимизирахме функцията за трансфер на справка в MS Excel. Форматът PDF създава малки файлове, които в същото време са и предварително заключени за редакция. Достоверността на Справка-декларация по ДДС е от изключително значение, предвид нейният официален статут на регулярна декларация, която своевременно се предоставя на НАП, и по тази причина се генерира директно в този файлов формат – готова и удобна за обмен по електронна поща или друг начин. Генерирането на справката става както досега, от Справки > Създаване на дискета по ДДС. За удобство на потребителите сме осигурили трансфера и на останалите справките в PDF формат. Бутонът се намира на лентата с функционални инструменти в диалога Печат, непосредствено до бутона за експорт в MS Excel.

Трансфер на справка във формат pdf

Готовата справка във формат pdf се препраща на програмата за четене на pdf-файлове (PDF Reader), която е инсталирана на вашия компютър и ползвате обичайно за такива цели. В случай, че липсва подобна програма, PDF файлът се отваря в подразбиращия интернет браузер.

Един удобен PDF Reader е Adobe Reader. Освен да визуализира PDF файлове, той дава възможност за бързо и лесно подписване на такива файлове с КЕП. Алгоритъмът за подписване на автоматично генериран договор за сервизно обслужване на ПАСОСС като PDF файл с КЕП чрез Adobe Reader XI, ще намерите тук

За удобно бъдещо ползване може да съхранените Справката-декларация по ДДС, както и коя да е друга справка, във файл *.pdf с подходящо име и в избрана папка, като използвате функцията File > Save As.

Прехвърляне на справки в MS Excel

16.11.2017

Трансфер на данните във формат xls

spravka-to-excel-256Експортът на справка в различни файлови формати е удобно средство за нейната последваща преработка, като съдържание и/или външен вид, които не могат да бъдат постигнати с функционалността на счетоводната програма. Една от основните наши цели, от създаването на ПАСОСС-Счетоводство досега, е всички справки да са максимално гъвкави, за да са полезни на повече потребите, за повече цели. Затова сме създали възможност всяка справка да се синхронизира със система от потребителски условия по избор на потребителя. Въпреки удобството, което създава тази функционалност, тя не елиминира необходимостта дадена справка да се промени допълнително с външни средства. Безспорно, с най-широка популярност като помощен инструмент за подобни цели сред счетоводителите, се ползва MS Excel.

Във версия 171115.0 на ПАСОСС-Счетоводство е добавена функцията за трансфер на справката в MS Excel.

Всяка генерирана на екрана справка, освен да се разгледа, може да бъде разпечатана. В лентата с инструменти на диалога Печат е разположен новият бутон за трансфер на справката в MS Excel.

Прехвърляне на справка в MS Excel

След прехвърлянето на справката, не забравяйте следното:

 • Данните, които виждате в отворения MS Excel на екрана, са записани в XLS-файл със служебно име. Ако тази справка е важна и желаете да я съхраните за бъдещо ползване, запишете я във файл с подходящо име и в избрана папка, като използвате функцията File > Save As.
 • В настоящата версия, справката се прехвърля (1:1) в същия вид, в който е показана в счетоводната програма, включително шрифт, цвят и фон на определени клетки. Очакваме вашите предложения, за да оптимизираме изгледа на справката в MS Excel – какво да запазим, какво да отпадне. Можете да запишете мнението си във форума по темата тук.
 • Коректната работа на функцията за трансфер зависи от синхронизацията между ПАСОСС-Счетоводство и MS Office. Нямаме уговорка с Microsoft да ни информират овреме за промените, които правят, но имаме грижата да следим новите версии и да се синхронизираме с тях. В началото на м. октомври 2017 г. премина масово обновяване на операционните системи MS Windows 7 (версия KB4041681), 8.1 (версия KB4041693) и 10 (версия KB4041676), включително и на пакета MS Office, като е прекратена поддръжката на версиите 2003 и 2007, а най-старата поддържана от Microsoft версия остава 2010.

Функцията за прехвърляне на справка от ПАСОСС-Счетоводство в MS Excel е полезен инструмент в работата на всеки счетоводител и с ваша помощ той ще става все по-ефективен. Форумът е удобно място за дискусия, но можете да ползвате свободно всеки от начините за връзка с Екип ПАСОСС.

Виж още: Във версия 171211.1 е добавена функция за трансфер на справка във формат pdf.

Обновяване на ПАСОСС-Генератор на статии

30.10.2017

Нова версия 171025.0

Генератор на счетоводни статии, формат MS ExselВ началото на м. октомври 2017 г. премина масово обновяване на операционните системи MS Windows 7 (версия KB4041681), 8.1 (версия KB4041693) и 10 (версия KB4041676), включително и на пакета MS Office, като е прекратена поддръжката на версиите 2003 и 2007, а най-старата поддържана версия остава 2010. Във връзка с тези системни промени възникна проблем с програмния продукт ПАСОСС-Генератор на статии в случаите, когато за трансфер се използва файл във формат MS Excel (xls).

Грешката е фиксирана и отстранена във версия 171025.0 от 20.10.2017 г.  Програмата AccountsItemsGenerator.exe трябва да бъде обновена.

ПАСОСС-Генератор на статии е специфично приложение, което се настройва индивидуално за всеки потребител. В този смисъл всяка инсталация е уникална. Затова е възможно обновяването на версията да предизвика неудобство и неточности при първото генериране и наливане с нея на счетоводни статии за отделни клиенти, поради специфични причини, които не сме успели да фиксираме при тестовете. Ако това се случи, ще ни е нужно време за реакция, предвид фиксираните от закона срокове за отчет по ДДС.  tel0700-big-blueЗа да спестим излишни трудности и грешки е задължително най-напред да се свържете нас, за да установим конкретните условия, при които работи вашият Генератор на счетоводни статии, възможните проблеми и най-добрият начин за обновяването му. 

За потребителите на ПАСОСС – Счетоводство, които имат договор за абонаментен сервиз или ползват програмата на абонамент (без покупка), версия 171025.0 на Генератор на счетоводни статии е безплатна. Обновяването може да бъде направено по един от следните три начина:

САМОСТОЯТЕЛНО

 1. В директория на ПАСОСС – Счетоводство ( .\ZEN Electronics\WinPasoss) сменете името на файла AccountsItemsGenerator.exe, например на AccountsItemsGenerator-OLD.exe
 2. Влезте в Контролен панел > Програми.
 3. Изберете връзката Генератор на статии  версия 171025, изтеглете и запишете AccountsItemsGenerator.rar.
 4. Разархивирайте изтегления файл в директория .\ZEN Electronics\WinPasoss.
 5. Ако всичко дотук е минало нормално, вече имате новата версия на ПАСОСС-Генератор на счетоводни статии.
 6. Преди да преминете към автоматично генериране на счетоводни статии, убедете се, че имате надежден архив на счетоводната база.
 7. Стартирайте Генератора на счетоводни статии по обичайния начин, не изчаквайте последния момент!
 8. В случай, че възникнат трудности или резултатът се разминава с вашите очаквания, свържете се с нас незабавно, без да предприемате никакви действия за отстраняване на проблема.

ОБНОВЯВАНЕ НА ВЕРСИЯТА ПОСРЕДСТВОМ ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП

Ние можем да направим обновяването, ако ни предоставите отдалечен достъп до компютъра си.

ОБНОВЯВАНЕ НА ВЕРСИЯТА НА МЯСТО

Обновяването можем да направим и с посещение на място в удобно за вас време и съгласуван график. Тази услуга е включена само в абонаментен план Пълен, за останалите абонати се заплаща допълнително.

ЦЕНИ

на право на ползване на новата версия и услуги по обновяването

продукт/услуга за АБОНАТИ БЕЗ абонамент
еднофирмена многофирмена

Версия 171025.0

AccountsItemsGenerator.exe 20102017

безплатна 50 лв. 150 лв.
Версия 171025.0 + обновяване
 с отдалечен достъп
безплатно 100 лв. 200 лв.
Версия 171025.0 + обновяване
 с посещение на място

100 лв

безплатно абонамент ПЪЛЕН

150 лв. 250 лв.

 

Регистрационен ключ online

06.07.2015

онлайн регистрацияЛицензираното право на ползване на програма ПАСОСССчетоводство 4 се регламентира с Регистрационният ключ. Той е персонален за всеки потребител. Генерира се от Инсталационен ключ, формиран за конкретния потребител, конкретно работно място (HDD) и конкретна конфигурация (достъпни модули) на програмата. Функцията Регистрация се намира в стартовия диалог Фирми и години > Главно меню > Служебни функции. От 1.06.2015 г. абонатите могат да вземат регистрационен ключ самостоятелно и по всяко време, в специално онлайн приложение, наречено Контролен панел.

Възползвайте се от удобството online регистрация!

Позвънете на добре познатите сервизни телефони (02) 9669551 или 9669561, за да бъде сверена потребителската базова информация – данни на фирмата, лице и начини за контакт. По желания от вас начин ще получите потребителско име и парола за идентификация в системата.

Влезте в Контролен панел – връзки има на всички сайтове, но самото приложение е базирано тук http://service.pasoss.com/ .

ПАСОСС Контролен панел Login

Веднага след първото влизане в контролния панел, изберете Главно меню > Профил променете паролата си за достъп! Пазете тайна тази информация,  това е сериозна стъпка за подобряване на сигурността на системата.

ПАСОСС Контролен панел, главно меню

Изберете от Главно меню > Ключове. Системата очаква инсталационния ключ на вашата програма ПАСОСС – Счетоводство.

Стартирайте програмата ПАСОСС-Счетоводство и от диалога Фирми и години > Главно меню > Служебни функции > Регистриране генерирайте по добре познатия ви начин инсталационен ключ.

Компютърно счетоводство ПАСОСС, регистрация

Оставете този диалог отворен, за да се върнете в него след малко.

Въведете или копирайте инсталационния ключ в съответното поле на Контролния панел и натиснете бутон Проверка.

ПАСОСС Контролен панел, инсталационен ключ, преглед

Системата сравнява параметрите на инсталацията, за която искате да получите ключ, с параметрите по договор, за които сте направили плащане. Несъответствията са маркирани в зелено. Системата допуска да получите ключ за по-малко модули от тези, на които имате право. Обратното не е възможно – няма да получите лиценз, ако в инсталационния ключ сте включили модули, които не са платени, т.е. нямате право на ползване за тях. Всички останали характеристики трябва задължително да съвпадат. Можете да генерирате и въвеждате многократно инсталационен ключ, съответно да правите Преглед на данните, докато на екрана получите достъпен бутон Генерирай ключ.

Контролен панел ПАСОСС, генератор на ключове

Върнете се в диалога за регистрация на вашата програма и копирайте генерираният регистрационен ключ в полето му.

В случай, че този код се окаже невалиден и регистрацията е неуспешна, опитайте отново внимателно или позвънете на нашите сервизни телефони за помощ и проверка.

Причини за отказ на регистрационен ключ

Обичайните причините за недопускане до генератора на регистрационни ключове са следните:

 • опитвате се да инсталирате версия, която не сте платили;
 • опивате се да разширите функционалността на програмата, като добавите модули, които не са включени във вашия договор;
 • няма съвпадение на броят работни места по договор с този, фиксиран в инсталационния ключ;
 • допусната е администраторска грешка, която създава несъответствие в параметрите;
 • системен проблем не позволява на приложението да работи коректно.

Необходимо и достатъчно условие

Важно, ПАСОСС-СчетоводствоНеобходимо и достатъчно условие за получаване на Регистрационен ключ по всяко време е това потребителят да има коректно уредени финансови взаимоотношения с фирма Компютърно счетоводство ПАСОСС ООД, за лица нерегистрирани по ЗДДС, или със ЗЕН Електроникс ООД за всички останали.

Още за контролен панел и останалите функции в него ще намерите тук.