Правилник за изменение и допълнение на ППЗДДС (!!!)

03.04.2020

Анкета за неотложност

В бр. 25 от 2020 г. на Държавен вестник е обнародван Правилникa за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, в който са предвидени промени, свързани с измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), обнародвани в бр. 96  и 102 от 2019 г. на ДВ.

VIES декларация, нов форматПромените в приложението ПАСОСС-Счетоводство, които новата нормативна база обуславя, са свързани с въведения със закона режим складиране на стоки до поискване. В правилника, за този режим са предвидени нови образци на електронни регистри и са регламентирани изисквания за структуриран формат, в който тези регистри да бъдат предоставени на НАП, когато се налага.

В  Разяснения относно последните изменения в Правилника за прилагане на ЗДДС, публикувани на сайта на НАП на 23.03.2020 г., е отбелязано следното:

За всеки потребител на ПАСОСС-Счетоводство, към момента разглеждаме следните 4 възможности:

 • Използва вече режим складиране на стоки до поискване;
 • Не използва към момента, но да планира да използва в бъдеще режим складиране на стоки до поискване;
 • Не използва към момента, но не може да прецени дали ще използва в бъдеще режим складиране на стоки до поискване;
 • Не използва към момента и не планира да използва в бъдеще режим складиране на стоки до поискване.

Първите три категории формират групата на потребителите, за които новите правила и стандарти задължително трябва да бъдат разработени в приложението. Последната категория формира група на потребителите, които могат и занапред да продължат да ползват безпроблемно приложението с актуалната му функционалност.

АнкетаЗа да планираме оптимално развитието на приложението ПАСОСС-Счетоводство и с оглед специфичните условия, в които работим (и ще работим неизвестно докога), се нуждаем от достоверна информация относно нуждите и желанията на потребителите. Oчакваме вашите отговори на следния въпрос:

Вие ИЗПОЛЗВАТЕ или ВЪЗНАМЕРЯВАТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ режима складиране на стоки до поискване?

Всеки потребител, до 14:00 ч. на 3 април 2020 г., ще има достъп до тази анкета в своя профил в Контролен панел. Изборът на точно един от четирите отговора е задължителен. Ако изборът ви е окончателен, в потвърждението на избрания вече отговор маркирайте не ме питай повече, в противен случай, въпросът ще се появява винаги при влизане в Контролния панел.

Потвърждение на отговор

Ако сте маркирали този параметър, но се наложи да смените отговора си, свържете се с Екип ПАСОСС.

Новите промени ще влязат в сила при отчитането на ДДС за месец април, т.е. в началото на май. Както обикновено, преди да предоставим новата версия на потребителите, ще изчакаме актуализацията на софтуера на НАП и ще я тестваме за съвместимост. За да успеем с всичко качествено и в срок разчитаме изключително на вашите своевременни отговори на анкетата (влез и отговори на сега).

Отложено ДДС на покупки

31.10.2019

Законът за данък върху добавената стойност (ЗДДС) дава право данъчният кредит при покупките да се използва в рамките на следващите 12 месеца.

Период за упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит

Чл. 72. (1) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Регистрирано по този закон лице може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през който е възникнало това право, или в един от следващите 12 данъчни периода.

(2) Правото по ал. 1 се упражнява, като лицето:

 1. включи размера на данъчния кредит при определяне на резултата за данъчния период по ал. 1 в справка-декларацията по чл. 125 за същия данъчен период;
 2. посочи документа по чл. 71 в дневника за покупките по чл. 124 за данъчния период по т. 1.

Във версия 190924.0 на програмата ПАСОСС-Счетоводство, този процес е автоматизиран.

За да ползвате тази фунционалност, направете следните настройки:

В Опции->Общи настройки->Осчетоводяване поставете отметка на Предлагай отложено ДДС и попълнете полето Сметка за отложено ДДС. Задължително е счетоводната сметка, която ще се ползва да е синтетична.

Отложено ДДС на покупки

След тези настройки, при счетоводна операция за покупка, в която се използва сметката за отложено ДДС, програмата предлага да се попълни Дневник по ДДС за отлагане. По този начин дневникът се запазва, за да се ползва в бъдещ период.

В Справки е създадена нова справка Списък отложено ДДС и в нея могат да се видят всички отложени фактури. От тази справка става и осчетоводяването на отложеното ДДС на покупките в желан период.

Осчетоводяване на отложеното ДДС на покупките

Маркирайте с отметка в справката желаните документи за осчетоводяване в един месец.

От бутона [Печат], се разпечатват само маркираните документи:

Отложено ДДС на покупки, печат

От бутона [Генерирай статии] за тях ще бъдат създадени автоматично счетоводни статии в избраните от вас месец и папка.

Автоматично осчетоводяване на отложено ДДС

За всеки документ се създава автоматично статия

Дт 4531/ Кт Сметка_отложено_плащане

и се попълва Дневник на покупките.

Осчетоводено отложено ДДС на покупки


Внимание, важно за ПАСОССПовторното генериране на автоматична счетоводна статия за отложено ДДС при покупка не е възможно.

Ако по-късно изтриете такава счетоводна статия (една или няколко), тя не може да бъде генерирана повторно автоматично и ще трябва да се осчетоводи ръчно в желания период.

ГЕНЕРАТОР в акция

08.05.2019

Генератор на счетоводни статии, автоматично осчетоводяване

Безспорно, един от най-удобните и полезни инструменти в пакет ПАСОСС, който е предназначен за трансфер на данни от външни програми и автоматичното им осчетоводяване, е Генератор на счетоводни статии. Външната програма може да е склад, фактуриране, СУПТО или друга, от която първични документи – приходни и разходни фактури, – са значително количество и осчетоводяването им по обичайния начин отнема значителен ресурс – време и труд. С ПАСОСС – Генератор вие получавате:

 • Автоматично осчетоводени фактури, включително случаите, при които за един първичен документ се записват няколко счетоводни статии;
 • Пълен контрол на автоматично генерираните счетоводни операции – ползвани сметки, аналитичност, папка на записване, дата на осчетоводяване;
 • Автоматична актуализация на списъците Клиенти, Доставчици, Стоки, Услуги, с добавените в процеса на продажба/покупка нови записи от базата данни на другия програмен продукт;
 • Автоматично попълнени Дневници по ДДС;
 • Лесно, точно и автоматично осчетоводяване на една от най-досадните операции – плащане в брой;
 • Автоматично изписани стоки по приходни фактури;
 • Автоматизация на други специфични за вас операции, свързани с първичните документи;
 • Оптимизирана за работа на счетоводителите, без дублиране на действия и с ограничени възможности за грешки;
 • Спестено работно време и усилия за рутинни операции, които освобождават ресурс за анализи и планиране на дейността;
 • Автоматично осчетоводяване можете да правите толкова често през отчетния период, колкото изисква вашата счетоводна политика: за ежедневна отчетност генерирате всеки ден; ако това не е необходимо можете да преминете на вариант 1 или 2 пъти месечно;
 • Статиите за всеки осчетоводен период могат да бъдат генерирани и записани отново, ако обстоятелствата налагат това;

Цени на Генератор на счетоводни статии

 

Разработка на допълнителна функционалност по договаряне
Една фирма  с една функционалност 300 лв.
Една фирма с всички функционалности 449 лв.
Многофирмена с всички функции при едно лицензирано работно място 1439 лв.
Многофирмена с всички функции без ограничения на работните места 2159 лв.
Сервизна услуга в наш офис, включително поправяне на файл 149 лв/час
Функционалност, цена без ДДС

 

Подробно описание на функционалността и възможностите на ПАСОСС-Генератор ще намерите тук, а инструкция за действие тук.

 

 

Подготовка за обновяване с версия 181218.0

03.01.2019

С цел оптимизация на програмата ПАСОСС-Счетоводство, във версия 181218.0 е разработен допълнителен файл, съдържащ информацията за фирмите и годините. По тази причина инсталацията на тази версия е по-различна от обичайната и налага предварителна подготовка. Системния файл db.cfg трябва да бъде преработен и заменен с нов файл с ново име db.mdb и нова структура. За целта, трябва да получим стария файл, да го преструктурираме и да върнем обратно новия. След това системата е готова за обновяване с версия 181218.0 по обичайния начин.

Внимание, важно за ПАСОСС 

Описаните по-долу действия са задължителни и трябва да бъдат изпълнени точно!

1. Направи цялостен архив от Главно меню>Архив>Цялостно архивиране. Този архив е единственият шанс за възстановяване на системата при евентуален авариен срив.

2. Ако по някаква причина не успяваш да направиш цялостно архивиране от програмата, намери папка data и я архивирай с външни средства, с които умееш да работиш – winzip, winrar или друго. Ако ползваш мрежова инсталация на програмата, може да видиш пътя до самата папка data на стартовия екран.

Път до папка data

При локална инсталация , пътят по подразбиране е
C:\ZEN Electronics\WinPasoss\data.

При трудност в откриването на файла, не се колебай да ни се обадиш своевременно! Надеждният архив е единственият шанс за възстановяване на системата при евентуален авариен срив.

3. В същата папка data се намира файла db.cfg, който трябва да ни изпратиш. Ако решиш, че е по-удобно, копирай файла на десктопа си. За изпращане ще ползваме нашата тикет система zenTicket (научи повече), която занапред, с оглед изискванията за защита на личните данни, ще бъде единственият начин за обмяна на файлове с потребителите.


Внимание, важно за ПАСОССВАЖНО !!!
Ако направиш копие на файла db.cfg и се подготвяш да изпратиш него за преработка, не създавай нови фирми и/или години в програмата до приключване на процедурата по замяна на db.cfg с db.mdb, но можеш да работиш спокойно и пълноценно с вече съществуващите фирми и години.


4. Изпрати ни файла db.cfg чрез zenTicket. Ако все още не си я ползвал, ето как да го направиш:

 •  Влез в профила си в service.pasoss.com с името и паролата си и избери тикет системата>
 • zenTicket vhod
 • В отворения диалог избери Помощна тема: Списък фирми Пасосс Счетоводство

zenTicket - ticket

 • Прикачи файла db.cfg и изпрати заявката.

В този профил можеш да проследиш работата с файла след получаването му. За важните действия ще получаваш и известяване по e-mail. Предстои ние да трансформираме файла и да върнем обратно през тикет системата новия db.mdb. При нормални условия това отнема няколко часа, при извънредни обстоятелства – до няколко дни. Не забравяй, през това време не можеш да отваряш нови фирми и/или години, но можеш спокойно да работиш със съществуващите фирми и години!

5. Когато върнем новия файл db.mdb, ще получиш мейл в електронната си поща. Влез в тикет системата и го изтегли.

6. Изтегленият файл db.mdb копирай в папката data, откъдето взе db.cfg.

7. Сега вече програмата е готова за обновяване по всяко време и по обичайния начин. С новата версия 181218.0 може да създаваш нови фирми и/или години.

ПАСОСС, специални условияВ случай, че срещаш трудности или имаш колебания, не се бави, обади ни се своевременно и ние ще съдействаме!

Повече информация за нашата тикет система zenTicket ще намериш тук.

GDPR & ПАСОСС

23.05.2018

Защита на лични данниПрограмите от пакет ПАСОСС са в употреба от 1992 г. и до момента няма регистриран проблем, свързан с изтичане и злоупотреба с лични данни. Следователно, няма фактически пречки съвместната ни работа да продължи успешно по същия начин. Регламент (ЕС) 2016/679 налага да бъдат предприети и публично оповестени мерки относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. До момента в публичното пространство се разпространяват безконтролно свободни тълкувания на Регламента и техният общ характер едва ли е универсално полезен. Темата е преекспонирана и се акцентира предимно на глобите, които ни заплашват като нарушители. Доста фирми трупат обороти от курсове и обучения, които правят без да e ясно дали притежават лиценз или поне права за това и преди да е приет актуализирания вариант на ЗЗЛД, а най-вероятно след него и други свързани нормативни актове. Съдържанието на тези курсове е базирано върху преразказ на Регламента и предимно лични тълкувания на лектора.

Основното и най-важното към момента е, че ЗЕН Електроникс, като автор на тези програмни продукти декларира, че в нито един от тях не се извършва никаква друга обработка на лични данни, освен изискваната от закона и счетоводните стандарти. Резултатите от тази обработка на данните са общодостъпни за потребителя и се наричат Справки.

Усилията ни в близък план са насочени към следното:

 • оптимизация на контролирания достъп до работа с програмите;
 • по-строг регламент за архивиране, съхранение и пренос на базата данни;
 • защита на базата данни от нерегламентиран външен (извън програмата) достъп.

Сигурни сме, че с добронамереност и конструктивност ще успеем да защитим оптимално личните данни на физически лица, ползвани в ПАСОСС.

Предлагаме първа редакция на РЕГЛАМЕНТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ за защитата на личните данни на физически лица в desktop приложенията от пакет ПАСОСС.

В него са описани реалните условия към момента, нужните действия от страна на Автора и нужните действия от страна на Клиента. Документът има информативен характер, т.е. нужно е клиента да потвърди, че е запознат със съдържанието му.

Този документ е създаден преди да бъдат приети промените в Закона за защита на личните данни за синхронизация с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА и отразява изцяло разбиранията на нашия екип по темата, базирани върху предварителни публични тълкувания на Регламента.

Критичният прочит на този документ от страна на Потребителите е задължителен! Готови сме да обсъдим всяко съображение и да потърсим отговор на всеки въпрос.

Преработките в близко бъдеще на този документ, както и на административните функции в програмите, са неизбежни и ще бъдат правени с цел оптимизация.

Документът ще намерите тук

Справка-декларация по ДДС във формат PDF

11.12.2017

Експортът във формат pdf вече е достъпен за всяка справка

Експорт на справка във формат pdfНай-популярният метод за надеждно и неподправено визуализиране на дадена справка е представянето й в PDF формат. Справката-декларация по ДДС е безспорно една от тези, за които този формат е най-удобен, имайки предвид регламентираното от ЗДДС задължително и свързано със срок предоставяне в НАП.

Експортът на данните в pdf формат е достъпен за всички справки, генерирани от програмния продукт ПАСОСС – Счетоводство (версия 171211.1). Това е поредна стъпка към удовлетворяване на желанието и потребностите на нашите клиенти да имат възможност за експорт на справките в различни файлови формати, след като наскоро оптимизирахме функцията за трансфер на справка в MS Excel. Форматът PDF създава малки файлове, които в същото време са и предварително заключени за редакция. Достоверността на Справка-декларация по ДДС е от изключително значение, предвид нейният официален статут на регулярна декларация, която своевременно се предоставя на НАП, и по тази причина се генерира директно в този файлов формат – готова и удобна за обмен по електронна поща или друг начин. Генерирането на справката става както досега, от Справки > Създаване на дискета по ДДС. За удобство на потребителите сме осигурили трансфера и на останалите справките в PDF формат. Бутонът се намира на лентата с функционални инструменти в диалога Печат, непосредствено до бутона за експорт в MS Excel.

Трансфер на справка във формат pdf

Готовата справка във формат pdf се препраща на програмата за четене на pdf-файлове (PDF Reader), която е инсталирана на вашия компютър и ползвате обичайно за такива цели. В случай, че липсва подобна програма, PDF файлът се отваря в подразбиращия интернет браузер.

Един удобен PDF Reader е Adobe Reader. Освен да визуализира PDF файлове, той дава възможност за бързо и лесно подписване на такива файлове с КЕП. Алгоритъмът за подписване на автоматично генериран договор за сервизно обслужване на ПАСОСС като PDF файл с КЕП чрез Adobe Reader XI, ще намерите тук

За удобно бъдещо ползване може да съхранените Справката-декларация по ДДС, както и коя да е друга справка, във файл *.pdf с подходящо име и в избрана папка, като използвате функцията File > Save As.

Прехвърляне на справки в MS Excel

16.11.2017

Трансфер на данните във формат xls

spravka-to-excel-256Експортът на справка в различни файлови формати е удобно средство за нейната последваща преработка, като съдържание и/или външен вид, които не могат да бъдат постигнати с функционалността на счетоводната програма. Една от основните наши цели, от създаването на ПАСОСС-Счетоводство досега, е всички справки да са максимално гъвкави, за да са полезни на повече потребите, за повече цели. Затова сме създали възможност всяка справка да се синхронизира със система от потребителски условия по избор на потребителя. Въпреки удобството, което създава тази функционалност, тя не елиминира необходимостта дадена справка да се промени допълнително с външни средства. Безспорно, с най-широка популярност като помощен инструмент за подобни цели сред счетоводителите, се ползва MS Excel.

Във версия 171115.0 на ПАСОСС-Счетоводство е добавена функцията за трансфер на справката в MS Excel.

Всяка генерирана на екрана справка, освен да се разгледа, може да бъде разпечатана. В лентата с инструменти на диалога Печат е разположен новият бутон за трансфер на справката в MS Excel.

Прехвърляне на справка в MS Excel

След прехвърлянето на справката, не забравяйте следното:

 • Данните, които виждате в отворения MS Excel на екрана, са записани в XLS-файл със служебно име. Ако тази справка е важна и желаете да я съхраните за бъдещо ползване, запишете я във файл с подходящо име и в избрана папка, като използвате функцията File > Save As.
 • В настоящата версия, справката се прехвърля (1:1) в същия вид, в който е показана в счетоводната програма, включително шрифт, цвят и фон на определени клетки. Очакваме вашите предложения, за да оптимизираме изгледа на справката в MS Excel – какво да запазим, какво да отпадне. Можете да запишете мнението си във форума по темата тук.
 • Коректната работа на функцията за трансфер зависи от синхронизацията между ПАСОСС-Счетоводство и MS Office. Нямаме уговорка с Microsoft да ни информират овреме за промените, които правят, но имаме грижата да следим новите версии и да се синхронизираме с тях. В началото на м. октомври 2017 г. премина масово обновяване на операционните системи MS Windows 7 (версия KB4041681), 8.1 (версия KB4041693) и 10 (версия KB4041676), включително и на пакета MS Office, като е прекратена поддръжката на версиите 2003 и 2007, а най-старата поддържана от Microsoft версия остава 2010.

Функцията за прехвърляне на справка от ПАСОСС-Счетоводство в MS Excel е полезен инструмент в работата на всеки счетоводител и с ваша помощ той ще става все по-ефективен. Форумът е удобно място за дискусия, но можете да ползвате свободно всеки от начините за връзка с Екип ПАСОСС.

Виж още: Във версия 171211.1 е добавена функция за трансфер на справка във формат pdf.

Обновяване на ПАСОСС-Генератор на статии

30.10.2017

Нова версия 171025.0

Генератор на счетоводни статии, формат MS ExselВ началото на м. октомври 2017 г. премина масово обновяване на операционните системи MS Windows 7 (версия KB4041681), 8.1 (версия KB4041693) и 10 (версия KB4041676), включително и на пакета MS Office, като е прекратена поддръжката на версиите 2003 и 2007, а най-старата поддържана версия остава 2010. Във връзка с тези системни промени възникна проблем с програмния продукт ПАСОСС-Генератор на статии в случаите, когато за трансфер се използва файл във формат MS Excel (xls).

Грешката е фиксирана и отстранена във версия 171025.0 от 20.10.2017 г.  Програмата AccountsItemsGenerator.exe трябва да бъде обновена.

ПАСОСС-Генератор на статии е специфично приложение, което се настройва индивидуално за всеки потребител. В този смисъл всяка инсталация е уникална. Затова е възможно обновяването на версията да предизвика неудобство и неточности при първото генериране и наливане с нея на счетоводни статии за отделни клиенти, поради специфични причини, които не сме успели да фиксираме при тестовете. Ако това се случи, ще ни е нужно време за реакция, предвид фиксираните от закона срокове за отчет по ДДС.  tel0700-big-blueЗа да спестим излишни трудности и грешки е задължително най-напред да се свържете нас, за да установим конкретните условия, при които работи вашият Генератор на счетоводни статии, възможните проблеми и най-добрият начин за обновяването му. 

За потребителите на ПАСОСС – Счетоводство, които имат договор за абонаментен сервиз или ползват програмата на абонамент (без покупка), версия 171025.0 на Генератор на счетоводни статии е безплатна. Обновяването може да бъде направено по един от следните три начина:

САМОСТОЯТЕЛНО

 1. В директория на ПАСОСС – Счетоводство ( .\ZEN Electronics\WinPasoss) сменете името на файла AccountsItemsGenerator.exe, например на AccountsItemsGenerator-OLD.exe
 2. Влезте в Контролен панел > Програми.
 3. Изберете връзката Генератор на статии  версия 171025, изтеглете и запишете AccountsItemsGenerator.rar.
 4. Разархивирайте изтегления файл в директория .\ZEN Electronics\WinPasoss.
 5. Ако всичко дотук е минало нормално, вече имате новата версия на ПАСОСС-Генератор на счетоводни статии.
 6. Преди да преминете към автоматично генериране на счетоводни статии, убедете се, че имате надежден архив на счетоводната база.
 7. Стартирайте Генератора на счетоводни статии по обичайния начин, не изчаквайте последния момент!
 8. В случай, че възникнат трудности или резултатът се разминава с вашите очаквания, свържете се с нас незабавно, без да предприемате никакви действия за отстраняване на проблема.

ОБНОВЯВАНЕ НА ВЕРСИЯТА ПОСРЕДСТВОМ ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП

Ние можем да направим обновяването, ако ни предоставите отдалечен достъп до компютъра си.

ОБНОВЯВАНЕ НА ВЕРСИЯТА НА МЯСТО

Обновяването можем да направим и с посещение на място в удобно за вас време и съгласуван график. Тази услуга е включена само в абонаментен план Пълен, за останалите абонати се заплаща допълнително.

ЦЕНИ

на право на ползване на новата версия и услуги по обновяването

продукт/услуга за АБОНАТИ БЕЗ абонамент
еднофирмена многофирмена

Версия 171025.0

AccountsItemsGenerator.exe 20102017

безплатна 50 лв. 150 лв.
Версия 171025.0 + обновяване
 с отдалечен достъп
безплатно 100 лв. 200 лв.
Версия 171025.0 + обновяване
 с посещение на място

100 лв

безплатно абонамент ПЪЛЕН

150 лв. 250 лв.

 

Счетоводство и туризъм

17.05.2016

ПАСОСС е-Ваучер за бързо и лесно осчетоводяване в туризма

Както всяка друга стопанска дейност и туризмът, рано или късно, опира до осчетоводяване. Вярно е, че вниманието на счетоводителя се фокусира върху твърде незначителна, на пръв поглед, част от купчината правни и технически документи, съпътстващи всяко пътуване или почивка, но това в никакъв случай не намалява неговата отговорност, свързана с приходи, разходи, данъци и печалба. Затова автоматизацията на документооборота в този бизнес процес с продуктите от пакет ПАСОСС заслужава счетоводно внимание.

ПАСОСС електронен ваучер, автоматично осчетоводяване

Уеб-базираното приложение ПАСОСС е-Ваучер е софтуер за онлайн издаване на туристически ваучери и съпътстващите ги документи. Като платформа за електронни документи, то предоставя изключително удобна възможност за едновременна работа на служители от няколко офиса, без ограничения за местоположение. Данните се съхраняват на едно място. Така и счетоводителят, равноправно с всички туристически агенти, може да има достъп до базата данни и възможност за работа с нея извън офиса на туристическия оператор, от всяка точка с Интернет връзка, без ограничения за местоположението.

С ПАСОСС е-Ваучер лесно и бързо online се генерира туристически договор. След това автоматично се издават туристически ваучер и протокол за самолетен билет. Според нуждите на счетоводителя, автоматично се генерират проформа-фактура, фактура, приемо-предавателен протокол, сметка. Всички създадени електрони документи могат да бъдат изпратени по електронна поща на партньори и клиенти.

Наличието на електронни първични счетоводни документи фактура/проформа/кредитно известие/дебитно известие/протокол/сметка е достатъчно условие за реализация на автоматично осчетоводяване. Посредством Генератор на статии се осигурява необходимия трансфер на данни и наливане на готови статии в ползвания счетоводен софтуер. Всичко това става под пълния контрол на счетоводителя, който има възможност за настройка на генератора, в съответствие със счетоводната политика на фирмата и утвърдените с нея специфични практики за отчетност. В оптимизацията на всяка стъпка от този процес на линия по всяко време за незабавна помощ е и екип ПАСОСС. Освен това, платформата позволява към нея да бъдат добавени модули по поръчка, според желанието и нуждите на конкретен потребител.

Туристическото лято идва винаги преди астрономическото. Улеснете счетоводната си работа, намалете грижите и ограничете грешките в нея, като се възползвате до 16 юни от нашето лятно

Специално предложение:

При предплащане на абонаментен план LUXE (Maxi и Мини) за една година, получавате пълната функционалност на ПАСОСС е-Ваучер с отстъпка 50%.

e-voucher

Незабавното ви включване в тази кампания е само на един телефонен разговор разстояние (с номер 070017353)! Налейте си освежителна напитка, докато ПАСОСС е-Ваучер налива счетоводни статии в счетоводната ви програма!

Какво ново счетоводно е в сила от 1 януари 2016?

04.01.2016

Нова година – нов късмет!

Обичайните за счетоводния 1 януари всяка година промени, свързани с минимална работна заплата, изисквания за пенсиониране, цени на горива, акцизи на алкохол и цигари, понякога се съпътстват и от по-съществени новости, които разтърсват из основи автоматизацията на счетоводната отчетност и складовото стопанство.

Безспорно, едно от най-интересните счетоводни предизвикателства на новата година е влезлият в сила от 1 януари 2016 г. Данък „уикенд“, макар все още да не е ясно какво точно представлява той. Очаква се до края на м.януари Националната агенция за приходите (НАП) да изготви методология за изчисляването му, за да се облагат с ДДС частично вещи фирмена собственост, ако се ползват и за лични нужди на собствениците и служителите. С оглед досегашния ни дългогодишен опит, свързан с формати и данни за ДДС, подавани в НАП при условията на концептуален хаос, аритметична мъгла и въвеждане със стара дата, прогнозираме оптимистично, че скоро ни очакват големи емоции с ПАСОСС-Счетоводство, архивБокс и е-Фактуриране. Но ние сме тук и бдим!

Какво ново влиза в сила от 1 януари 2016 виж тук.