Работа с модул „Генератор на статии“

  1. ПАСОСС-Счетоводство-Генератор на статииПредварително се запознайте  с възможностите, които предоставя модул Генератор на статии и ако проявите интерес не се колебайте да се свържете с отдел „Сервиз и обслушване“.
  2. След направения избор на съответните операции (покупки, продажби, банкови извлечения) за осчетоводяване се пристъпва към екрана с настройките.
  3. Избира се желаната дата за осчетоводяване на статиите и критерий за папка с опции „всички записи в една папка” и „първата цифра от номера на фактурата „
  4. Указват се вида на операциите и документите от списъците на Счетоводството;
  5. При избор на формат Ексел се правят настройки за всяко отделно поле (ИН, контрагент, вид документ, единична цена, ДДС, цяла стойност и други), използвайки колоните от входния файл. За формат .xml , съобразен с нашата спецификация директно се зареджа самия файл.
  6. Посочват се сметките от Сметкоплан за съответните операции, които са предвидени за осчетоводяване като се има предвид аналитичната разбивка на всяка от тях.
  7. След извършване на цялостните настройки и изпълнение на всички стъпки може да се премине към самото генериране, което отнема сравнително кратко време в зависимост от броя на записите във входния файл. Самата операция Генериране може да се извърши многократно, ако входния файл претърпи промени.
  8. Освен опцията за Генериране на статии е предвидена и опция за Изтриване в случай, че се наложи корекция на данните от източника или бъде генериран нов такъв.

ПАСОСС-Счетоводство, Настройки на Генератор на статии

 

Коментари са забранени.