test

Бюлетин

Извънредно положение

Считано от 16.03.2020 г., в съответствие с разпоредбите, въвеждаме дистанционен режим на работа на Екип ПАСОСС … научи повече

Акция ГЕНЕРАТОР

До 7 май 2019 г. вземи с 10 % отстъпка един от най-полезните инструменти в пакет ПАСОССГенератор на счетоводни статии … научи повече

Промени в ДДС за 2014 година

Промени в ЗДДС и Правилника за прилагането му, относно структурата и формата на Дневниците и дискетите по ДДС

От 1 януари 2014 г. влизат в сила изменения в Закон за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), обнародван в ДВ 109/20.12.2013г. и Правилник за прилагане на ЗДДС, обнародван в ДВ 110/21.12.2013.

Изменението при отчитането на Доставка по чл. 163а от ЗДДС,  наложи добавянето на нова колона 8а  в структурата на файловете „POKUPKI.ТХТ“ и „PRODAGBI.ТХТ“ и печата на дневниците.

Промени в ЗДДС за 2014 година

Поле „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“ се попълва задължително в следните случаи:

  1. Регистрирани лица, които са доставчици и/или получатели по доставки на стоки и/или услуги, описани в част І на приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от закона, посочват код „01“ в дневника за продажбите в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“. Регистрирани лица, които са доставчици и/или получатели по доставки на стоки, описани в част ІІ на приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от закона, посочват код „02“ в дневника за продажбите в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“.
  2. Регистрирани лица, които са получатели по доставки на стоки и/или услуги, описани в част І на приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от закона, посочват код „01“ в дневника за покупките в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“. Регистрирани лица, които са получатели по доставки на стоки, описани в част ІІ на приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от закона, посочват код „02“ в дневника за покупките в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“.
  3.  Регистрираните по чл.96, 97 и чл. 100, ал.1 лица могат да прилат специален режим за касова отчетност (специален режим) на данък върху добавената стойност. При прилагане на специалния режим за доставките, за които е възникнало данъчно събитие, данъкът става изискуем на датата на получаване на цялостното или частично плащане, пропорционално на плащането.

Във връзка с отчитането на специалния режим се въвеждат нови кодове за видове документи:

Код Описание
11 Фактура – касова отчетност
12 Дебитно известие – касова отчетност
13 Кредитно известие – касова отчетност
91 Протокол за изискуемия данък по чл.151в, ал.3 от ЗДДС
92 Протокол за данъчния кредит по чл.151г, ал.8 от ЗДДС или отчет по чл. 104ж, ал.14
93 Протокол за изискуемия данък по чл.151в, ал.7 от ЗДДС, с получател по доставката лице, което не прилага специалния режим
94 Протокол за изискуемия данък по чл.151в, ал. 7 от ЗДДС, с получател по доставката лице, което прилага специалния режим

Внимание, важно за ПАСОССВажно! Видовете документи с кодове 11, 12 и 13  се включват в съответния Дневник Продажби или Дневник Покупки, но не се отразяват при формирането на Справка-декларация. Попълнените стойности в Дневник за покупки за документите с код на вида документ 94 не се включват при изчисляването на сумарните стойности от Справка-декларация по ЗДДС.

ПАСОСС, специални условияНастоящите промени в ЗДДС и Правилника за прилагането му се отразяват върху изготвянето на Дневниците и Справка–декларация към тях. Подробни указания са публикувани на ст.76 от Правилника за прилагане на ЗДДС. Измененията са отразени във версия 140120.0 на програмен продукт ПАСОСС-Счетоводство.

Промоция за абонати на ПАСОСС-Счетоводство 4

ПАСОСС-Счетоводство е универсален програмен продукт за компютърно счетоводство, базиран изцяло върху модела на двустранното счетоводно записване Дебит/Кредит. Още с първата си версия той спечели потребителите с гъвкавост на приложението и лекота за ползване. Опростеният и изчистен алгоритъм преживя успешно през годините въвеждането на ДДС,

деноминацията на националната валута, динамичните промени в трудовото, данъчното и осигурителното законодателство, информационната реформа в държавните институции и банките, въвеждането на стандартите и практиките на Европейския съюз за отчетност и управление на бизнеса, мощното развитието на операционните системи и интернет.

[promo version=’130724.0, 130328.0, 121122.0, друга’ installation=’локална, локална-повече-от-1-р.м., мрежова-6-и-повече-р.м.’ count=’еднофирмена, двуфирмена, многофирмена’]

ПАСОСС-Счетоводство е универсален програмен продукт за компютърно счетоводство, базиран изцяло върху модела на двустранното счетоводно записване Дебит/Кредит. Още с първата си версия той спечели потребителите с гъвкавост на приложението и лекота за ползване. Опростеният и изчистен алгоритъм преживя успешно през годините въвеждането на ДДС, деноминацията на националната валута, динамичните промени в трудовото, данъчното и осигурителното законодателство, информационната реформа в държавните институции и банките, въвеждането на стандартите и практиките на Европейския съюз за отчетност и управление на бизнеса, мощното развитието на операционните системи и интернет.

Водещите икономически новини днес

От DeltaStock