Справка за сметка

18.11.2014

Един от най-удобните инструменти в програмата ПАСОСС–Счетоводство е Справка за сметка, достъпна от меню Справки. Тя предоставя на потребителя детайлна информация в различни разрези според вида на счетоводната сметки – синтетични, аналитични количествени/неколичествени, сметки Каса. Това е една изключително гъвкава и полезна справка, както за стандартна счетоводна отчетност, така и за целите на оперативното управление. Нейната ефективност зависи в най-голяма степен от конфигурацията на сметките в Сметкоплана и дисциплината на дефиниране на аналитични пера при осчетоводяване.

За всяка сметка с отметка в сметкоплана каса в лева може да се направи подробна справка по месеци или по дни, според избора на период.

ПАСОСС-Счетоводство, Справка за сметка

При аналитична количествена сметка по подразбиране е включена опцията Средна цена.

ПАСОСС-Счетоводство, справка за количествена сметка , средна цена

При аналитична неколичествена сметка може да се използват опциите Дата и номер на документа и Неустойка от бутона Включи колони.

Изчисляване на неустойка за просрочено плащане може да бъде направено само за сметката, която съдържа аналитични неколичествени нива с особеност К (Клиент) и с особеност Н (Номер на документ). Колоната Неустойка се избира от бутона Включи колони. В случай, че в аналитичността са попълнени параметрите лихвен процент (л.%) и максимален лихвен процент (max л.%), програмата ще ги използва за изчислението при настъпване на датата на падежа. Ако тези параметри не са зададени в аналитичността, те могат да се дефинират в диалога за настройка на справката. Неустойката се изчислява като процент на ден от стойността на фактурата, но не повече от мах. % от стойността на фактурата.

ПАСОСС-Счетоводство, справка за сметка Клиенти, неустойки за забавени плащания

Опцията Дата и номер на документ в справката работят само за сметки с неколичествено аналитично ниво с особеност Н.

ПАСОСС-Счетоводство, справка за сметка Клиенти, неустойки за забавени плащани

По подразбиране, Справка за сметка е сортирана по код и с включена отметка само откритите пера. Всички настройки по подразбиране могат да бъдат коригирани от потребителя, според нуждите му.

Справка за сметка е актуализирана и оптимизирана във версия 141117.1 на ПАСОСС-Счетоводство.

Коментари са забранени.