Отложено ДДС на покупки

31.10.2019

Законът за данък върху добавената стойност (ЗДДС) дава право данъчният кредит при покупките да се използва в рамките на следващите 12 месеца.

Период за упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит

Чл. 72. (1) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Регистрирано по този закон лице може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през който е възникнало това право, или в един от следващите 12 данъчни периода.

(2) Правото по ал. 1 се упражнява, като лицето:

  1. включи размера на данъчния кредит при определяне на резултата за данъчния период по ал. 1 в справка-декларацията по чл. 125 за същия данъчен период;
  2. посочи документа по чл. 71 в дневника за покупките по чл. 124 за данъчния период по т. 1.

Във версия 190924.0 на програмата ПАСОСС-Счетоводство, този процес е автоматизиран.

За да ползвате тази фунционалност, направете следните настройки:

В Опции->Общи настройки->Осчетоводяване поставете отметка на Предлагай отложено ДДС и попълнете полето Сметка за отложено ДДС. Задължително е счетоводната сметка, която ще се ползва да е синтетична.

Отложено ДДС на покупки

След тези настройки, при счетоводна операция за покупка, в която се използва сметката за отложено ДДС, програмата предлага да се попълни Дневник по ДДС за отлагане. По този начин дневникът се запазва, за да се ползва в бъдещ период.

В Справки е създадена нова справка Списък отложено ДДС и в нея могат да се видят всички отложени фактури. От тази справка става и осчетоводяването на отложеното ДДС на покупките в желан период.

Осчетоводяване на отложеното ДДС на покупките

Маркирайте с отметка в справката желаните документи за осчетоводяване в един месец.

От бутона [Печат], се разпечатват само маркираните документи:

Отложено ДДС на покупки, печат

От бутона [Генерирай статии] за тях ще бъдат създадени автоматично счетоводни статии в избраните от вас месец и папка.

Автоматично осчетоводяване на отложено ДДС

За всеки документ се създава автоматично статия

Дт 4531/ Кт Сметка_отложено_плащане

и се попълва Дневник на покупките.

Осчетоводено отложено ДДС на покупки


Внимание, важно за ПАСОССПовторното генериране на автоматична счетоводна статия за отложено ДДС при покупка не е възможно.

Ако по-късно изтриете такава счетоводна статия (една или няколко), тя не може да бъде генерирана повторно автоматично и ще трябва да се осчетоводи ръчно в желания период.

Коментари са забранени.