Модул Генератор на счетоводни статии

ПАСОСС-Счетоводство, модул външен Генератор на статииГенераторът на счетоводни статии осигурява възможност за автоматично осчетоводяване на специфични операции (покупки, продажби с или без изписване, туристически услуги, протоколи за самолетен билет и други) по данни от външни специализирани програмни продукти за управление на търговията със стоки и услуги, производство, склад, фактури и други. Трансферът се осъществява посредством междинен файл във формат XLS или XML. Едновременно с осчетоводяването се завежда и отчетността по ДДС. Позволява оптимизация на работата на счетоводителите, без дублиране на действията. Автоматизира напълно най-трудоемката част от компютърното счетоводство – въвеждане на първичната информация в счетоводните статии. Освен намаляване обема на работата и избягване на дублирани действия, с тази автоматична функция се ограничават значително възможностите за грешки. (към подробно описание)

Генераторът на счетоводни статии е персонална програма, която в повечето случаи е уникална за всеки потребител. Тази особеност се предопределя от конкретната счетоводна политика и начин на работа (индивидуален сметкоплан, бизнес процес, документооборот, специфични изисквания към отчетността) във всяка фирма. Подготовката на Генератора за работа при всеки клиент е програмен процес, който се осъществява от специалист от Екип ПАСОСС. Ползването на Генератора след това е лесна, бърза и удобна операция, която потребителят осъществява сам.

С модул Генератор на счетоводни статии е автоматизирана изцяло връзката между програмите Счетоводство и е-Фактуриране (e-fakturirane.com) (Архивбокс) (arhivbox.com), като се генерират служебно всички необходими счетоводни статии за издадените в системата електронни фактури.

Генераторът на счетоводни статии спестява време за осчетоводяване на първични документи, намалява вероятността от допускане на грешки при въвеждане, освобождава време, което ефективно може да се ползва за контрол и анализи на бизнес модела и счетоводните процеси.

Научи повече: функционалност, възможности, примери

Коментари са забранени.