Модул Генератор на счетоводни статии

ПАСОСС-Счетоводство, модул външен Генератор на статииОсигурява възможност за  автоматично осчетоводяване на статии за специфични операции (покупки, продажби, банкови извлечения и други) по данни от външни специализирани програмни продукти за управление на търговията със стоки и услуги, производство, склад, фактури и други. Трансферът се осъществява посредством междинен файл във формат XLS или XML. Едновременно с осчетоводяването се завежда и отчетността по ДДС, ако е включен съответния модул. Позволява оптимизация на работата на счетоводителите, без дублиране на действията. Автоматизира напълно най-трудоемката част от компютърното счетоводство – въвеждане на първичната информация в счетоводните статии. Освен обемът на работата, с тази автоматична функция се ограничават значително възможностите за грешки.

С модул Генератор на счетоводни статии се автоматизира изцяло връзката между програмите Счетоводство и е-Фактуриране (http://e-fakturirane.com), като се генерират служебно всички необходими счетоводни статии за издадените в системата електронни фактури. Това улеснява работата в значителна степен и спестява повторното въвеждане на вече обработена информация.

Коментари са забранени.