GDPR & ПАСОСС

23.05.2018

Защита на лични данниПрограмите от пакет ПАСОСС са в употреба от 1992 г. и до момента няма регистриран проблем, свързан с изтичане и злоупотреба с лични данни. Следователно, няма фактически пречки съвместната ни работа да продължи успешно по същия начин. Регламент (ЕС) 2016/679 налага да бъдат предприети и публично оповестени мерки относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. До момента в публичното пространство се разпространяват безконтролно свободни тълкувания на Регламента и техният общ характер едва ли е универсално полезен. Темата е преекспонирана и се акцентира предимно на глобите, които ни заплашват като нарушители. Доста фирми трупат обороти от курсове и обучения, които правят без да e ясно дали притежават лиценз или поне права за това и преди да е приет актуализирания вариант на ЗЗЛД, а най-вероятно след него и други свързани нормативни актове. Съдържанието на тези курсове е базирано върху преразказ на Регламента и предимно лични тълкувания на лектора.

Основното и най-важното към момента е, че ЗЕН Електроникс, като автор на тези програмни продукти декларира, че в нито един от тях не се извършва никаква друга обработка на лични данни, освен изискваната от закона и счетоводните стандарти. Резултатите от тази обработка на данните са общодостъпни за потребителя и се наричат Справки.

Усилията ни в близък план са насочени към следното:

  • оптимизация на контролирания достъп до работа с програмите;
  • по-строг регламент за архивиране, съхранение и пренос на базата данни;
  • защита на базата данни от нерегламентиран външен (извън програмата) достъп.

Сигурни сме, че с добронамереност и конструктивност ще успеем да защитим оптимално личните данни на физически лица, ползвани в ПАСОСС.

Предлагаме първа редакция на РЕГЛАМЕНТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ за защитата на личните данни на физически лица в desktop приложенията от пакет ПАСОСС.

В него са описани реалните условия към момента, нужните действия от страна на Автора и нужните действия от страна на Клиента. Документът има информативен характер, т.е. нужно е клиента да потвърди, че е запознат със съдържанието му.

Този документ е създаден преди да бъдат приети промените в Закона за защита на личните данни за синхронизация с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА и отразява изцяло разбиранията на нашия екип по темата, базирани върху предварителни публични тълкувания на Регламента.

Критичният прочит на този документ от страна на Потребителите е задължителен! Готови сме да обсъдим всяко съображение и да потърсим отговор на всеки въпрос.

Преработките в близко бъдеще на този документ, както и на административните функции в програмите, са неизбежни и ще бъдат правени с цел оптимизация.

Документът ще намерите тук

Коментари са забранени.