Промени за 2014 г. в ЗДДС и Правилника за прилагането му

31.01.2014

От началото на 2014 г. влизат в сила изменения в Закон за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), обнародван в ДВ 109/20.12.2013г. и Правилник за прилагане на ЗДДС, обнародван в ДВ 110/21.12.2013.

Изменеието при отчитането на Доставка по чл. 163а от ЗДДС  наложи добавянето на нова колона 8а  в структурата на файловете „POKUPKI.ТХТ“ и „PRODAGBI.ТХТ“ и печата на дневниците.

Промени в ЗДДС и Правилника за прилагане на ЗДДС за 2014

Поле „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“ се попълва задължително в следните случаи:

  1. Регистрирани лица, които са доставчици и/или получатели по доставки на стоки и/или услуги, описани в част І на приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от закона, посочват код „01“ в дневника за продажбите в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“. Регистрирани лица, които са доставчици и/или получатели по доставки на стоки, описани в част ІІ на приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от закона, посочват код „02“ в дневника за продажбите в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“.
  2. Регистрирани лица, които са получатели по доставки на стоки и/или услуги, описани в част І на приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от закона, посочват код „01“ в дневника за покупките в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“. Регистрирани лица, които са получатели по доставки на стоки, описани в част ІІ на приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от закона, посочват код „02“ в дневника за покупките в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“.
  3. Регистрираните по чл.96, 97 и чл. 100, ал.1 лица могат да прилат специален режим за касова отчетност (специален режим) на данък върху добавената стойност. При прилагане на специалния режим за доставките, за които е възникнало данъчно събитие, данъкът става изискуем на датата на получаване на цялостното или частично плащане, пропорционално на плащането.

Във връзка с отчитането на специалния режим се въвеждат нови кодове за видове документи.

Код Описание
11 Фактура – касова отчетност
12 Дебитно известие – касова отчетност
13 Кредитно известие – касова отчетност
91 Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 3 от закона
92 Протокол за данъчния кредит по чл. 151г, ал. 8 от закона или отчет по чл. 104ж, ал. 14
93 Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 от закона с получател по доставката лице, което не прилага специалния режим
94 Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 от закона с получател по доставката лице, което прилага специалния режим

 

Внимание, важно за ПАСОССВажно! Видовете документи с кодове 11, 12, 13  се вкючват в съответния дневник Продажби или Покупки, но не се отразяват при формирането на Справка-декларация. Попълнените стойности в дневник за покупки за документите с код на вида документ 94 не се включват при изчисляването на сумарните стойности от СД по ЗДДС.

Настоящите промени налагат промяна в изготвянето на дневниците и Справка – Декларация към тях. Подробни указания за попълването им са публикувани в Правилника за прилагане на ЗДДС.

ПАСОСС, специални условияОписаните по-горе промени в Закон за данък върху добавената стойност и Правилник за прилагане на  ЗДДС, които влизат в сила от 1.01.2014 г., са разработени във версия 140120.0 на ПАСОСС-Счетоводство (актуализирай сега).

Коментари са забранени.