Модул Амортизация на дълготрайни активи

ПАСОСС-Счетоводство, модул Амортизация на дълготрайни активиОсигурява възможност, едновременно със завеждането на всеки дълготраен актив (материален или нематериален), да се дефинират и неговите амортизационни параметри. Прилага метод за линейна амортизация на ДМА, по желание на потребителя може да бъде автоматизиран и друг амортизационен метод, разрешен от закона. Генерира справки. Осчетоводява автоматично статии за амортизация на ДА.

Коментари са забранени.