Програма за двустранно счетоводство ПАСОСС-Счетоводство 4

ПАСОСС - двустранно компютърно счетоводствоПАСОСС – Счетоводство 4 е универсална счетоводна програма, базирана изцяло върху модела за двустранно счетоводно записване Дебит/Кредит. Тя не е обвързана с конкретна стопанска дейност и не налага определен счетоводен модел. Няма ограничения за ползване от всякакъв тип икономически субекти и успешно се ползва за автоматизация на счетоводната отчетност от малки и големи български или чужди фирми, бюджетни организации (бюджетно счетоводство), дружества с нестопанска цел. Нейните възможности могат да бъдат проверени в демо версия. Конфигурацията на системата е поверена изцяло на потребителя. Той сам създава своя индивидуален сметкоплан и настройва основните функции, според нуждите и желанията си. В сила са единствено следните три ограничения, наложени от методиката и закона:

  1. Една сметка не може да бъде едновременно дебитирана и кредитирана в една и съща счетоводна статия;
  2. В една счетоводна статия могат да бъдат включени до 7 синтетични или аналитични счетоводни сметки, като отношението между дебитираните и кредитираните е една към няколко, максимум 1:6 или 6:1;
  3. Програмата не позволява запис на небалансирана счетоводна статия, т.е. задължително е равенството на сумите по дебита и сумите по кредита в нея;

В рамките на тези основни правила счетоводителят има пълна свобода да автоматизира работата си както намери за добре. Програмата е отворена за целия счетоводен период. Всички въведени счетоводни статии са равнопоставени и достъпни по всяко време за преглед, редакция, изтриване и добавяне. Всички счетоводни сметки в системата са равнопоставени и се третират еднообразно при конфигуриране на аналитичности, осчетоводяване на статии по първични счетоводни документи и генериране на справки от въведената база счетоводни данни.

Програма ПАСОСС – Счетоводство 4 работи в едно-, дву- и многофирмен вариант, локално или в мрежа. Оптимизация на цената на програмата се получава с подбор на полезните за конкретната работа модули.

Модул Основен

компютърно счетоводство ПАСОСС, Основен модулТова е ядрото на програмен продукт ПАСОСС – Счетоводство 4 и е единственият модул, който може да работи самостоятелно. Включва всички основни функции за автоматизация на счетоводната отчетностиндивидуален счетоводен сметкоплан с аналитични (до 4 неколичествени и 1 количествено ниво) и синтетични сметки, осчетоводяване на първичните счетоводни документи и съответните справки за тях (счетоводен баланс, оборотна ведомост, справка за сметка, описи, кореспонденции, касови ордери и други). Справките са гъвкави и удобни, могат да бъдат филтрирани по период, номер на документ, папка и други атрибути на счетоводното записване.

Има възможност за автоматизиране на някои счетоводни операции – автоматично генериране на статия за плащане по фактура, касови ордери, изписване на материали и други. Информацията може да бъде архивирана и възстановена при нужда. Освен потребителски архив, системата създава и служебни архиви, за допълнителна сигурност. Основния модул успешно се автоматизира стандартната счетоводната отчетност на стоки, материали, дълготрайни активи, валути, клиенти, доставчици, подотчетни лица, приходи и разходи. Това е най-лекият вариант на програмата и е напълно достатъчен за малка или средна фирма, нерегистрирана по ЗДДС.

Модул ДДС

Компютърно счетоводство ПАСОСС, модул ДДСМодул ДДС е предназначен е за счетоводна отчетност по Закон за данъка върху добавената стойност (ЗДДС). Едновременно с осчетоводяването на счетоводната статия, осигурява запис в Дневник на покупките или Дневник на продажбите. Подготвя и създава дискетата за ДДС, заедно с придружаващите я декларации – VIES (Value Added Tax Information Exchange System), Протокол по чл.117 и справка-декларация по ДДС. Подготвените файлове са напълно съвместитми с формата на НАП.

 

Модул Рецепти

компютърно счетоводство ПАСОСС, модул рецептиТози модул е предназначен за автоматизация на счетоводната отчетност при производство по рецепти, т.е. материалите и суровините, които се влагат във всеки краен продукт са по точно регламентирани по вид и количество. Моделът обхваща производствен процес, при който най-напред се произвежда общо количество, след това то се разфасова или разпределя до крайна продуктова единица, а няколко единици се опаковат в обща опаковка, например: производство на напитки, които се разфасоват в различни по вид бутилки, а бутилките се опаковат в различни видове каси или кашони. Модулът автоматизира, за целите на счетоводната отчетност, изписването на вложените по рецепта материали, според количеството готова продукция в литри, брой бутилки или брой кашони, според желанието на потребителя. Ако в този модел бъде създадена рецепта за единица крайно изделие, което се произвежда по заявка, модулът позволява да бъде направена предварително калкулация необходимите количества материали и суровини за конкретна поръчка и тя да бъдат оформена в заявка за доставка, например: при производство на закуски, за което са въведени рецептите за единица краен продукт, позволява да се калкулират предварително и се поръчат за доставка необходимите материали за изработването на конкретна поръчка, по вид и брой за всеки артикул от нея. Калкулираните разходи на материали и суровини се изписват с автоматично генерирани счетоводни статии по съответните сметки.

Модул Амортизация на дълготрайни активи

ПАСОСС-Счетоводство, модул Амортизация на дълготрайни активиОсигурява възможност, едновременно със завеждането на всеки дълготраен актив (материален или нематериален), да се дефинират и неговите амортизационни параметри. Прилага метод за линейна амортизация на ДМА, по желание на потребителя може да бъде автоматизиран и друг амортизационен метод, разрешен от закона. Генерира справки. Осчетоводява автоматично статии за амортизация на ДА.

Модул Генератор на счетоводни статии

ПАСОСС-Счетоводство, модул външен Генератор на статииГенераторът на счетоводни статии осигурява възможност за автоматично осчетоводяване на специфични операции (покупки, продажби с или без изписване, туристически услуги, протоколи за самолетен билет и други) по данни от външни специализирани програмни продукти за управление на търговията със стоки и услуги, производство, склад, фактури и други. Трансферът се осъществява посредством междинен файл във формат XLS или XML. Едновременно с осчетоводяването се завежда и отчетността по ДДС. Позволява оптимизация на работата на счетоводителите, без дублиране на действията. Автоматизира напълно най-трудоемката част от компютърното счетоводство – въвеждане на първичната информация в счетоводните статии. Освен намаляване обема на работата и избягване на дублирани действия, с тази автоматична функция се ограничават значително възможностите за грешки. (към подробно описание)

Генераторът на счетоводни статии е персонална програма, която в повечето случаи е уникална за всеки потребител. Тази особеност се предопределя от конкретната счетоводна политика и начин на работа (индивидуален сметкоплан, бизнес процес, документооборот, специфични изисквания към отчетността) във всяка фирма. Подготовката на Генератора за работа при всеки клиент е програмен процес, който се осъществява от специалист от Екип ПАСОСС. Ползването на Генератора след това е лесна, бърза и удобна операция, която потребителят осъществява сам.

С модул Генератор на счетоводни статии е автоматизирана изцяло връзката между програмите Счетоводство и е-Фактуриране (e-fakturirane.com) (Архивбокс) (arhivbox.com), като се генерират служебно всички необходими счетоводни статии за издадените в системата електронни фактури.

Генераторът на счетоводни статии спестява време за осчетоводяване на първични документи, намалява вероятността от допускане на грешки при въвеждане, освобождава време, което ефективно може да се ползва за контрол и анализи на бизнес модела и счетоводните процеси.

Научи повече: функционалност, възможности, примери

Модул Валутни касови ордери

ПАСОСС-Счетоводство, Валутни касови ордериПрограмата съставя автоматично и обработва валутни приходен и разходен  касови ордери и води касова книга. Генерира разнообразни справки по видове валута.

Модул по поръчка

Компютърно счетоводство ПАСОСС, модул по поръчкаКъм програмата може да бъде разработен модул по поръчка за специфични цели на потребителя. Фирма ЗЕН Електроникс има повече от 20-годишен опит в създаването и внедряването на приложни програмни продукти и разполага с екип квалифицирани специалисти за ефективна работа по всякакъв проект. Новият модул може да бъде разработен както като десктоп приложение, така и като уеб приложение. Фирмата разполага със специализирана програмна среда ACCREDO  АРЕС®, с която бързо и ефективно се изгражда уеб базирана платформа за създаване и обработка на електронни документи. Първите успешно работещи приложения са ПАСОСС-Електронни фактури и ПАСОСС-Електронен ваучер.

 


Внимание, важно за ПАСОССВсеки новозакупен програмен продукт ПАСОСС – Счетоводство 4 има осигурено 12 месечно гаранционно обслужване, което включва безплатна актуализация с промените на нормативната база и право на ползване за тези версии. След този срок потребителят може да избере най-подходящият за него режим на сервизно обслужване, със  или без абонамент.


Пакет ПАСОСС, програма Работни заплати 5Счетоводният пакет ПАСОСС може да бъде допълнен с програмния продукт Работни заплати 5. За потребителите на този пакет фирмата предлага редица отстъпки и бонуси, както при покупката, така и при сервизното обслужване.


ПАСОСС Счетоводство, безплатна демо версияВъзможностите на програмен продукт ПАСОСС – Счетоводство 4 могат да бъдат проверени в демонстрационна версия, която по същество представлява напълно функционална безплатна счетоводна програма. Екип ПАСОС е на разположение за консултации и разяснения по всякакви въпроси.

Коментари са забранени.